I källaren kan vi kombinera både med lek och målning/skapande, de äldre barnen kan välja fritt. 

    De äldsta barnen har även som uppdrag att när de är klara med sin station plocka undan, tvätta penslar, tvätta färgskålar, sätta tillbaka materialet de användt. Är det flera olika barn som användt sig av samma material så får de samarbeta och komma överens om vem som tar undan vad.
Tillsammans men även enskilt så är de alldeles fantastiska på att samarbeta och hitta lösningar.

  

  Samtala med sin kompis, dela idéer, inspirera varandra o ge kompisen beröm för dess konstverk. 

    

    Bygga på höjden eller ska vi bygga en väg? Många funderingar kommer fram i leken. 
    Barnen övar sig på att lyssna in sin kompis men även på att bli lyssnad på.

I vår läroplan för förskolan (2016) står det att kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, moti vation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och re ektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.