Att spel Tipp är populärt. Spänningen över att inte veta hur många russin man får innan 

    kompisarna säger Tipp är stor och kan också bli en besvikelse om man får färre russin
    än kompisen.